skopiecidupsko

11 tekstów – auto­rem jest sko­pieci­dup­sko.

Gdy­bym miała Cię opi­sać jed­nym słowem , nie wiem ja­kiego bym użyła .. Myśli na­suwają mi wiele słów . Jed­nym słowem nie pot­ra­fię , po­nieważ jes­teś zbyt złożony , za bar­dzo wyjątkowy [...] — czytaj całość

myśl • 23 lutego 2014, 17:37

Przy­jacielu , kiedyś będziemy sie­dzieć ra­zem na so­fie z al­bu­mem pełnym zdjęć . 
Będziemy wspo­minać wszys­tkie chwi­le .. 
Nie tyl­ko te złe . 
Po pros­tu będziemy wspo­minać .. wszys­tko .
Jak wra­caliśmy nocą [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 października 2013, 18:23

Sens is­tnienia, ze­ro zrouz­mienia ,
la­biryt słów , burze myśli do te­go wspom­nienia . 
Coś jest, a później te­go nie ma ;) . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 sierpnia 2013, 14:40

Życie to kręta dro­ga . Po­rażka do­pada nas jak cho­roba . 3 dni pot­rwa i od no­wa gotów zacząć od pod­staw . I tak w kółko uczy­my się sta­wiać pier­wsze kro­ki . [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 sierpnia 2013, 14:25

Przep­raszam za to, że nie tak stąpam po ziemii,
przep­raszam za to, że nie umiem się zmienić,
mogę tak przep­raszać do us­ra­nej śmierci,
bo i tak wiem, że po­pełnie błędy . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 sierpnia 2013, 12:44

mój tek­st dla naj­lep­sze­go ko­legi [*] . 
Na­piszę list , opiszę w nim każdą z przeżytych chwil . 
Pożeg­nam się z każdym człowiekiem , które­go znałam , 
A naj­bar­dziej będę pa­miętała o [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 sierpnia 2013, 14:14

Sa­mobójcy wy­kazują się od­wagą , ale też i tchórzos­twem.. Chciałam uciec, zniknąć z te­go świata , ale słowa blis­kiej oso­by do­tarły do mnie .. " sza­nuj życie , niektórzy tak dob­rze nie mają , kochają życie, a umierają " . żyje­my po to by um­rzeć ... więc żyj­my jak najdłużej . 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 lipca 2013, 13:02

Życie jest dziw­ne , los ty­le ra­zy ko­pał Cię po tyłku . Ile ra­zy jeszcze upad­niesz, aby od­na­leźć sens w życiu .. "Cicho" pow­tarzam so­bie w duszy , nie jedną łzę będziesz [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 lipca 2013, 20:07

„Wiesz co? Pew­ne­go dnia, usiądziemy ra­zem przy her­ba­cie, a ja opo­wiem Ci, jak bar­dzo byłeś dla mnie ważny. Jak każde­go dnia wsta­wałam z nadzieją, że wszys­tko będzie pięknie, że nikt nie zdoła [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 czerwca 2013, 00:53

W życiu są różne mo­men­ty . Przychodzi też czas , gdy od­czu­wamy sa­mot­ność . Naj­pierw układało się wszys­tko na pozór ład­nie . Nag­le po­jawia się oso­ba , która da­je nam ty­le do [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 czerwca 2013, 23:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

skopiecidupsko

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność